winkel meer over multivitamines gezondheidsnieuws
alle producten multivitamine
 
Algemene Verkoopvoorwaarden

 

 

1. Toepassing van de Algemene Verkoopvoorwaarden
1.1 Op alle bestellingen via Internet bij PoolPlus b.v. zijn de onderhavige Algemene Verkoopwaarden van toepassing, met uitdrukkelijke uitsluiting van alle andere verkoopvoorwaarden. Wanneer u een bestelling plaatst, erkent u zonder voorbehoud de inhoud van de onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden gelezen, begrepen en aanvaard te hebben.

1.2 Door van deze website gebruik te maken, aanvaardt u bovendien onderworpen te zijn aan de gebruiksvoorwaarden en ons vertrouwelijkheidsbeleid. PoolPlus b.v. raadt u aan ze aandachtig te lezen voor u gebruik maakt van de diensten op deze website.

1.3 PoolPlus b.v. behoudt zich het recht voor onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden te allen tijde te veranderen door een nieuwe versie op deze website te publiceren. Elke bestelling die wordt geplaatst na de publicatie door PoolPlus b.v. van de nieuwe versie van de Algemene Verkoopvoorwaarden houdt ook de acceptatie in van deze laatste versie.

2. Registreren

2.1 Als u zich op deze website laat registreren, moet u zich ervan vergewissen dat de gegevens die u levert juist en volledig zijn.

2.2 Gelieve PoolPlus b.v. in te lichten als u van adres verandert of als er andere gegevens veranderen door zo snel mogelijk uw persoonlijke gegevens op deze website te updaten.

3. Bestellingen

3.1 Als u op deze website een bestelling plaatst, verbindt u zich ertoe de producten te kopen die u heeft besteld, conform onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden.

4. Bevestiging van bestelling

4.1 De bestellingen die u via deze website plaatst, hebben niet de geldingskracht van een bindende overeenkomst zolang ze niet per e-mail bevestigd zijn door PoolPlus b.v..

4.2 De gegevens die door PoolPlus b.v. worden geregistreerd, vormen een onweerlegbaar bewijs van de bestelling of de transactie. De gegevens die worden geregistreerd door het betalingssysteem vormen een onweerlegbaar bewijs van de financiële transacties.

5. Prijs

5.1 De prijzen die u verschuldigd bent voor de goederen die u heeft besteld, zijn de prijzen die op deze website vermeld staan op de dag van bestelling, BTW inbegrepen, maar zonder leveringskosten.

5.2 De leveringskosten worden gefactureerd tegen de prijzen die zijn aangeduid op deze website op de dag van bestelling.

5.3 PoolPlus b.v. behoudt zich het recht voor de prijzen en de leveringskosten te allen tijde te veranderen en een contract met formulerings-, druk- of rekenfouten nietig te verklaren.

6. Douanerechten

6.1 Als u producten bestelt die moeten worden geleverd in een ander land dan het afzendland van PoolPlus b.v., wordt u beschouwd als een erkende invoerder en moet u om die reden de geldende wetten en reglementen naleven van het land waar u de goederen in ontvangst neemt.

6.2 U kunt onderworpen zijn aan invoerrechten of belastingen als de goederen in uw land aankomen. Bovendien zijn alle bijkomende inklaringskosten voor uw rekening. Wij hebben geen controle over deze kosten en kennen hun bedrag niet. Aangezien het douanebeleid verschilt van land tot land, moet u contact opnemen met de plaatselijke douane voor meer inlichtingen.

7. Levering

7.1 Alle bestellingen die worden bevestigd door PoolPlus b.v. worden geleverd op het adres dat op de bestelling is vermeld.

7.2 PoolPlus b.v. doet al het mogelijke om te zorgen voor een levering binnen de vijf werkdagen die volgen op de ontvangst van de bestelling.

7.3 De leveringen kunnen enkel plaatsvinden in de landen die op deze website worden vermeld.
7.4 U dient bij uw bestelling zelf aan te geven welke verzending- en afleveringswijze u wenst. Alle betrokken vervoersrisico’s en vervoerskosten die gemoeid zijn met de door u aangegeven verzending- en afleveringswijze komen uitdrukkelijk voor uw rekening en PoolPlus b.v. aanvaard in dat kader geen enkele aansprakelijkheid.

8. Controle van de goederen

8.1 U dient zelf in te staan voor de controle van de hoeveelheid en de goede staat van de goederen bij levering.

8.2 Als u vaststelt dat er goederen ontbreken of beschadigd zijn, dan moet u dat binnen de 7 dagen die volgen op de datum van aflevering formeel melden aan de transporteur en ook PoolPlus b.v. op de hoogte stellen. PoolPlus b.v. zal dan de ontbrekende of beschadigde goederen vervangen door gelijksoortige goederen.

9. Betaling

9.1 De betaling met een kredietkaart is onmiddellijk verschuldigd. De gegevens van uw kredietkaart worden gecodeerd om redenen van veiligheid. PoolPlus b.v. zal uw betalings- en persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en alleen gebruiken voor het effecturen van de overeengekomen betaling.

10. Beperkte aansprakelijkheid

10.1 De foto's en teksten die de producten van deze website illustreren en beschrijven zijn niet gebonden aan een overeenkomst en worden enkel ter informatie aangeboden. PoolPlus b.v. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij fouten of weglatingen bij de foto's of teksten die op deze website voorkomen.

10.2 Inzake internationale leveringen in andere landen dan die van waaruit PoolPlus b.v. goederen levert, aanvaardt PoolPlus b.v. geen enkele aansprakelijkheid als de producten niet conform de wetten en reglementen van het land van bestemming zijn of in geval van een product dat incompatibel is met het elektriciteitsnet of andere nutsvoorzieningen.

10.3 Zonder de reikwijdte van deze Algemene Verkoopvoorwaarden te beperken, mag geen enkele eis tot schadevergoeding of ze nu te maken heeft met de geleverde producten, de niet-levering van producten of een andere reden het bedrag overschrijden dat betaald is voor de goederen die aanleiding geven tot de eis tot schadevergoeding. PoolPlus b.v. aanvaart dan ook enkel aansprakelijkheid voor directe schade, een en ander tot een maximum van het betrokken factuurbedrag.

IN GEEN GEVAL AANVAARD POOLPLUS B.V. AANSPRAKELIJKHEID VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE OF VERVOLG- OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK (ZELFS INDIEN HET ONTSTAAN VAN DEZE SCHADE BEKEND WAS OF BEKEND HAD KUNNEN ZIJN BIJ POOLPLUS B.V.) DIE VOORTVLOEIT UIT ZIJN PRODUCTEN, HUN GEBRUIK, HUN VERKOOP OF DEZE WEBSITE.

11. Overmacht

11.1 PoolPlus b.v. zal al het mogelijke doen om te voldoen aan zijn verplichtingen, maar aanvaard geen aansprakelijkheid voor een vertraging of het niet plaatsvinden van een levering als dit voortvloeit uit omstandigheden buiten zijn wil, zoals ondermeer doch niet uitsluitend stakingen, oorlogen, natuurrampen of andere gebeurtenissen die de productie, het transport of de levering van de producten verhinderen.

11.2 In geval van vertraging, zal PoolPlus b.v. zich kwijten van zijn verplichtingen zodra dit mogelijk is en behoudt deze zich het recht voor de beschikbare voorraad op een billijke manier onder zijn klanten te verdelen.


12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

12.1 Onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden worden geregeld door het recht van het land waar de facturerende onderneming PoolPlus b.v. is ingeschreven.

12.2 Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het land van het toepasselijke recht.

12.3 Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk niet van toepassing.


1/9/2006
PoolPlus b.v.


  Vorige pagina                  Homepage